خیر نیکوکار جناب آقای ابراهیم غلام زاده1395-6-7

خیر نیکوکار جناب آقای ابراهیم غلام زاده مدیر عامل محترم سیمان لامرد معادل یکصد میلیارد ریال ، سیمان جهت کمک به احداث بیمارستان تخصصی سرطان جنوب اهدا نمودند .