خیر نیکوکار جناب آقای حاج سید علی محمد حجتی1395-6-7

خیر نیکوکار جناب آقای حاج سید علی محمد حجتی علاوه بردو دستگاه آپارتمان اهدائی قبلی یک باب مغازه واقع در خیابان پوستچی شیراز نیز جهت کمک به احداث بیمارستان تخصصی سرطان جنوب اهدا نمودند