خیرنیکوکار جناب آقای جمشیدیان1395-6-7

خیرنیکوکار جناب آقای جمشیدیان مبلغ 500.000.000 ریال  جهت کمک به احداث بیمارستان تخصصی سرطان جنوب اهدا نمودند .