مشارکت در احداث بیمارستان تخصصی سرطان جنوب1395-4-26

بمنظور مشارکت در احداث بیمارستان تخصصی سرطان جنوب حضرت سیدالشهداء(ع)  خیرین و نیکاران کمک های نقدی خود را به حساب های بیمارستان واریز نمودند .