خیر بزرگوار و ارجمند جناب آقای صراف و همسر مکرم ایشان1395-4-27

خیر بزرگوار و ارجمند جناب آقای صراف و همسر مکرم ایشان بخشی از  سیمان مصرفی در پروژه بیمارستان تخصصی سرطان جنوب امام حسین (ع)  را به میزان ده  میلیارد ریال (10.000.000.000 ریال ) متقبل گردیدند .