خیر نیکوکار و ارجمند جناب آقای محمد رضا رفیعی1395-4-27

خیر نیکوکار و ارجمند جناب آقای محمد رضا رفیعی مبلغ پانصد میلیون ریال ( 500.000.000 ریال ) جهت کمک به ساخت بیمارستان تخصصی سرطان جنوب امام حسین (ع)  به حساب بنیاد خیریه سرطان جنوب واریز نمودند .