خیر نیکوکار و ارجمند جناب آقای سید المنتظرالحجت سجادیان1395-4-27

خیر نیکوکار و ارجمند جناب آقای سید المنتظرالحجت سجادیان مدیر کل محترم بانک رفاه استان فارس  با اعطای یک برگ چک بانکی به مبلغ یک میلیارد ریال (1.000.000.000 ریال ) جهت کمک به ساخت بیمارستان تخصصی سرطان جنوب امام حسین (ع) ، آمادگی همکاری همه جانبه خود و مجموعه بانک رفاه را اعلام نمودند .