خیر نیکوکار و ارجمند سرکار خانم رفعت هاشمی1395-4-27

خیر نیکوکار و ارجمند سرکار خانم رفعت هاشمی مبلغ یکصد میلیون ریال ( 100.000.000 ریال ) جهت کمک به ساخت بیمارستان تخصصی سرطان جنوب امام حسین (ع)  به حساب بنیاد خیریه سرطان جنوب واریز نمودند .