نام بانک

شماره حساب / شماره کارت

بانک صادرات

0103039393007

شماره کارت بانک صادرات

6037691990078941

بانک ملت

    51242336/41

بانک ملی

0126260000000

بانک رفاه

170150150

شماره کارت بانک رفاه

5894631513570879

بانک سپه

717800115203

بانک اقتصاد نوین

1- 5401818 – 800 - 2301

شماره کارت بانک اقتصاد نوین

6274121162882880

بانک انصار

1 – 10113095 – 43 - 2568

 

پرداخت اینترنتی کمک های مردمی