رئیس بخش پیوند اعضاء بیمارستان نمازی   ادامه...
دکتر هاشمی وزیر بهداشت   ادامه...