دکتر هاشمی وزیر بهداشت

1394-10-10


دکتر هاشمی

وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

          مردم فارس و شیراز به فعالیت های خیر و اعمال نیکوکارانه شهره بوده و هستند .  صدها سال قبل از مرحوم نمازی ، سعدی از همین شهر و و از شیراز با شعر بنی آدم اعضای یک پیکرند ، همه را به خیر و نیکی دعوت کرده و تأکید داشته که :  توکز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی .