رئیس بخش پیوند اعضاء بیمارستان نمازی

1394-10-12


دکتر ملک حسینی

رئیس  بخش پیوند اعضاء بیمارستان نمازی

       بیماران سرطانی واقعاً تحت فشارند . آنها خیلی اذیت می شوند و هزینه درمان آنها نیز بسیار زیاد است . این بیماران مشکل جسمی دارند ، مشکل روحی دارند ،کمک کنیم انشاءالله دغدغه مالی نداشته باشند .

مردم فارس و جنوب ایران در خیر و برکت بی نظیر هستندکمک کنند تا این مرکز هر چه زود تر ساخته شود .

به یاری خدا تلاش می کنیم تا از محل جمع آوری اوراق وقف جمعی ، بیمارستان سرطان را بسازیم . این بیمارستان تنها محل درمان نبوده و برای آموزش ، پیشگیری و تحقیقات نیز برنامه ریزی شده است.